Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

dusz
19:18
Reposted fromonlyman onlyman viawarkocz warkocz
dusz
19:18
Reposted fromonlyman onlyman viawarkocz warkocz
dusz
19:17
5971 61e3
Reposted fromniefajna niefajna viawarkocz warkocz
dusz
19:16
2599 e176
Reposted fromdusielecc dusielecc viawarkocz warkocz
dusz
19:16
2574 7d26
Reposted fromwestern-feeling western-feeling viawarkocz warkocz
dusz
19:16
dusz
19:16
7561 ca7f
Reposted fromlittlebreath littlebreath viawarkocz warkocz
dusz
19:15
6774 f28b
Reposted fromblakablaka blakablaka viasamozatrucie samozatrucie
dusz
19:15

January 14 2017

dusz
23:20
3820 79be
Reposted fromseaweed seaweed viawarkocz warkocz
dusz
23:20
23:19
4102 9683
dusz
23:19
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromsurvival63 survival63 viawarkocz warkocz
dusz
23:19
8080 6492 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viawarkocz warkocz
dusz
23:19
9634 6d91
Reposted fromcatchmelater catchmelater viawarkocz warkocz
23:19
4024 60f0
dusz
23:19
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viawarkocz warkocz
dusz
23:19
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viawarkocz warkocz
dusz
23:18
0096 f483
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viawarkocz warkocz
dusz
23:18
3781 4ee2 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl